Woningstichting ‘thuis, Advies toekomstbestendige I&A organisatie

Woningstichting ‘thuis is een middelgrote woningcorporatie met een hoge ambitie op het gebied van digitalisering. De IT en procesorganisatie (I&A) is alleen nog niet klaar om deze ambitie te faciliteren.

MLC is gevraagd om een advies te geven hoe ‘thuis haar I&A organisatie moet inrichten zodat ze de bedrijfsprocessen optimaal kan faciliteren en haar hoge digitaliseringsambitie kan waarmaken.

Resultaat

Implementatie advies over hoe ‘thuis haar I&A organisatie moet inrichten om de hoge digitaliseringsambitie van de organisatie te kunnen faciliteren. In het advies is aan de hand van de thema’s ‘Governance, Processen en Bemensing’ beschreven hoe ‘thuis een meer innovatieve en wendbare organisatie kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruikersorganisatie, beheerorganisatie en de verbeterorganisatie op elkaar ingespeeld en afgestemd zijn. Samen sturen ze op de ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, maar ook de verandering daarvan.

Projectaanpak

  • Inzicht krijgen in de organisatiedoelstellingen, reeds opgestelde visie op digitalisering en huidige beheer- en procesorganisatie aan de hand van een aantal werksessies;
  • Opstellen advies over I&A organisatie;
  • Bespreken advies en vervolgstappen voor implementatie met belangrijkste stakeholders;
  • ‘thuis wil het advies zelf implementeren.