WSW is een expert in het beoordelen en beheersen van risico’s van woningcoöperaties en heeft als doel blijvend en aantoonbaar in control te zijn. Noodzakelijk hiervoor is dat het procesmanagement op orde is. Dit betekent dat processen eenduidig zijn beschreven en vastgesteld. De processen getoetst worden of uitvoering conform de opzet plaatsvindt. En dat het procesmanagement binnen de  organisatie is verankerd. Het project AO-IB is gericht op het realiseren van deze doelen.

Aanpak:

  • Formuleren richtlijnen om de kwaliteit en eenduidigheid van procesbeschrijvingen te waarborgen.
  • In nauwe samenwerking met betrokken medewerkers beschrijven van de bedrijfsprocessen conform richtlijnen.
  • Opzetten van digitale omgeving voor logische, eenduidige en overzichtelijk structuur om alle relevantie documentatie op een eenduidige manier te ontsluiten en beheren.
  • Vaststellen van procesmanagementrollen en -verantwoordelijkheden en de positionering daarvan binnen de organisatie.
  • Opzetten van periodieke controles om te borgen dat de procesbeschrijvingen actueel zijn en blijven, en om te beoordelen of er conform de procesbeschrijvingen gewerkt wordt en daarmee aantoonbaar in control is.

 

Resultaat/opbrengst:   

  • Processen zijn eenduidig beschreven en vastgesteld.
  • Procesmanagement (rollen en verantwoordelijkheden) is geborgd in de organisatie.

WSW Logo

Opdrachtgever

  • Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Doorlooptijd/omvang

  • december 2019 – augustus 2020