De noodzaak tot veranderen is groot. Klanten willen dingen anders en ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds groter tempo op. Van belang hierbij is om de processen en de organisatie zo in te richten dat ingespeeld kan worden op de klantwensen. Maar hoe zorg je ervoor dat je continu kan blijven inspelen op allerlei ontwikkelingen? In diverse sectoren speelt informatiemanagement hierin een belangrijke rol. Onlangs nam ik één van onze klanten, een verzekeraar, mee op een aantal bedrijfsbezoeken bij andere financiële dienstverleners die op het gebied van Informatiemanagement vergevorderd zijn. Dit leverde voor deze klant enkele interessante inzichten op.

Welke ontwikkelingen spelen er?

We leven in een turbulente tijd. Kleine/nieuwe organisaties komen met innovatieve producten en diensten; prijsvechters concurreren je van de markt. De technologische revolutie biedt mogelijkheden die tot voor enkele jaren geleden ondenkbaar waren. De enige constante is de verandering.
Dat geldt natuurlijk ook voor de verzekeringsbranche.


Markt- en klantenbeleving hebben gevolgen voor processen en distributie

• Het referentiekader wordt niet meer bepaald door wat andere verzekeraars presteren, maar door wat klanten meemaken met dienstverleners buiten de financiële dienstverlening.
• Voorheen adviesgevoelige producten zijn commodity geworden; denk maar aan de ziektekosten- en de particuliere schadeverzekeringen waarvan het nu heel normaal is om deze online af te sluiten.
• Het aantal adviseurs neemt af als gevolg van eisen van toezichthouders en de veranderende markt.
• Er komen nieuwe toetreders die tegen lagere kosten werken.


Data: digitalisering, “big data” en toezichthouders stellen eisen aan (data binnen) processen

• B2B: Digitaal zaken doen is/wordt de norm.
• Big data: biedt mogelijkheden voor optimaliseren van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.
• Toenemende eisen toezichthouders (bijv. Solvency II) met betrekking tot vastlegging van gegevens en de verslaglegging hierover (volledig, juist en geschikt).
• Verdergaande digitalisering stelt eisen aan goede data huishouding.


Het verdienvermogen van Nederlandse verzekeraars staat onder druk

• Effectiviteit en efficiency is vereist om concurrerend te kunnen blijven.

Informatiemanagement de dirigent van verandering: de take-aways

De verschillen tussen onze klant en de andere financiële dienstverleners waar we op bezoek waren, hadden niet groter kunnen zijn. Aan de ene kant organisaties die al ver gevorderd zijn op het vlak van informatiemanagement, aan de andere kant een organisatie die nog veel stappen te zetten heeft. Maar hoe ver je ook bent als organisatie, veranderen én verder blijven professionaliseren blijft noodzakelijk.

Daarom de belangrijkste take-aways op een rij:

  1. De noodzaak tot verandering moet aanwezig zijn, dat is de basis om een verandering te starten.
  2. Een goede inrichting van de organisatie is vereist om in te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Informatiemanagement neemt hierbij een belangrijke positie.
  3. Stel een veranderkalender (=projectportfolio) op die bekend is in de organisatie en stuur op structurele wijze op de voortgang van deze portfolio. Richt hiervoor een projectportfolioboard in met vertegenwoordigers uit de business, die besluiten neemt over de projectportfolio, de voortgang van monitort en als escalatieplatform dient in geval van conflicten over budget, resources en andere issues tussen projecten onderling
  4. Informatiemanagement vertaalt de ontwikkelingen naar de impact op de informatievoorziening en faciliteert het proces om te komen tot een projectportfolio inclusief de prioriteitstelling.
  5. Maak hierbij onderscheid tussen “running” (= waarborgen van de continuïteit) en “changing the business”
  6. Wees duidelijk over de diverse rollen bij de realisatie van de projectportfolio zoals “opdrachtgever”, “projectmanager” om te voorkomen dat gesteld wordt dat de informatiemanager voor allerlei zaken verantwoordelijk is. De aanwezigheid van een Informatiemanager ontslaat een opdrachtgever of projectmanager niet van zijn verantwoordelijkheden.
  7. De informatiemanager heeft mandaat om de aan hem toegewezen activiteiten uit te voeren. Dit mandaat is ook bekend binnen de organisatie.
  8. Toenemend belang van data. Data is een asset geworden. Dit leidt tot nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie en stelt eisen aan de datavastlegging (o.a. eenduidige definities)
  9. Denk groot, maar begin klein. Verander stap voor stap. We zijn geneigd acties heel groot te maken. Dat maakt de uitvoering vaak lastiger. Daarom hoe kleiner de stappen, hoe groter de kans dat de acties ook echt uitgevoerd gaan worden.

Deze inzichten waren echte eye-openers voor onze klant. Het werkt altijd inspirerend om een voorbeeld te zien van hoe het kan. En dat je als organisatie blijvend moet veranderen én professionaliseren om te overleven in deze snel veranderende tijd.

Verder praten?

mlc-_-alex-van-elstAlex heeft een passie voor het vanuit een bedrijfskundig perspectief inzichtelijk maken van de noodzakelijke stappen om veranderingen in de bedrijfsvoering te realiseren. Verder sparren over wat informatiemanagement voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Alex door een mail te sturen naar Alex.van.elst@m-lc.nl of te bellen met 06 37 20 12 07.

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *