De organisatie heeft een procesarchitectuur staan en processen zijn grotendeels beschreven. Er is beperkte proces- en resultaatsturing, als gevolg van het ontbreken van handvatten voor beter inzicht in bijsturen op afspraken/resultaat. De volgende stap is om meer procesgericht te managen, sturen en verbeteren. 

Aanpak/activiteiten: 

 • Uitvraag en toetsing van werking procesorganisatie.
 • Beschrijven van rollen en taken lijnmanagement, proceseigenaren en expertgroepen.
 • Vaststellen van commitment vanuit MT op belang procesmanagement en bemensing benodigde capaciteit.
 • In kaart brengen huidige KPI’s en mapping van strategische/tactische KPI’s op proces.
 • Opstellen gewenste proces KPI’s.
 • Organisatiebreed begeleiden van expertgroepen t.b.v. procesmanagement en sturing; 
  • procesvastlegging en procesverbetering 
  • uitdragen nut en noodzaak procesmanagement en expertgroepen 
  • periodiek begeleiden en verbinden van expertgroepen binnen de organisatie 
  • vastleggen en borgen KPI’s (middels expertgroepen) incl. continu verbeteren 

 

Deliverables/producten: 

 • Integrale rapportage functioneren expertgroepen.
 • Rol-, taak- en competentiebeschrijving proceseigenaren en expertgroepen, inclusief benodigdheden om rol uit te voeren. 
 • Beschrijving rollen in relatie tot project-governance.
 • Vastgestelde KPI’s binnen het proces o.b.v. doorvertaling strategische doelstellingen. 
 • Ingerichte rapportages om sturing op KPI’s mogelijk te maken. 
 • Geïmplementeerde verbeteringen die vastgelegd, gedragen en geborgd zijn in processen. 

 

Resultaat/opbrengst: 

 • Een meer zelforganiserende en procesgestuurde organisatie met inzicht in de werking en resultaten van het proces waarmee sturing wordt gegeven op het gewenste resultaat.
 • Duidelijke rol van proceseigenaren en expertgroepen die door hen en de organisatie gedragen is.
 • Meer klant- en resultaatgericht werken vanuit procesmanagement/-sturing.
 • Doorvertaling van en inzicht in strategische keuzes naar processen, met daarbinnen een duidelijke rol van proceseigenaren en expertgroepen.

Portaal logo

Opdrachtgever

 • Portaal

Opdrachttitel

 • Procesgericht werken en sturen

Doorlooptijd

 • juli 2018 – juli 2019

Scope

 • Organisatiebrede aanpak